در کارگروه ایمنی ترافیک شهری و جاده ای بردسکن مطرح شد

بردسکن، نوری- کارگروه ایمنی ترافیک شهری و جاده ای بردسکن با حضور اعضاء در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بردسکن برگزار شد. در این جلسه مقامی فرماندار بردسکن مهم ترین موضوعات ترافیکی مطرح شده در این شهرستان را سامان دهی تاکسی های برون شهری و درون شهری عنوان کرد و خواستار سامان دهی تاکسی های برون شهری و درون شهری در شهرستان برای سرویس دهی مطلوب تر شد. در این جلسه ۳ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.سامان دهی ایستگاه توقف تاکسی های برون شهری یکی از دستورکارهای این جلسه بود که قرار شد نمایندگی حمل ونقل و شهرداری طی ۲ هفته نسبت به سامان دهی، تبدیل و افزایش مسافربرهای شخصی به عمومی و نیز سامان دهی ایستگاه توقف مسافربرهای سبزوار و بجستان و درونه نیز اقدام کنند.(خراسان،شماره سریال 17335 ، تاریخ انتشار 880520)

/ 0 نظر / 7 بازدید